અમારા વિશે

Universities.GURU - Study abroad for international students. Help with admission overseas. Educational consultants.યુનિવર્સિટીઓ.ગુરુ is a service for students and their parents with current information about studies offered globally.

યુનિવર્સિટીઓ.ગુરુ offer information about a huge number of destinations, યુનિવર્સિટીઓ, કાર્યક્રમો, admissions, accommodations, visas, ઘટનાઓ, and so on.

યુનિવર્સિટીઓ.ગુરુ has become a proven source of knowledge and insight into the world. યુનિવર્સિટીઓ.ગુરુ works only with a trusted agency due to its expertise and support for students from diverse cultural backgrounds, providing a full-service experience developed over years of experience working.

Here at યુનિવર્સિટીઓ.ગુરુ, we make it possible for people looking to study abroad to make their dreams true by providing an amazing platform that combines everything YOU need in one place. This helps international students to discover their best fit for education.

How can we help international students?

If you have a dream to study abroad, we can help. Choosing the way to study overseas is one of the most exciting and life-changing decisions you’ll ever make, and we’re here to walk you through the process from the start till the getting of your diploma and even for the starting of your bright career. We have huge experience working with universities, વિદ્યાર્થીઓ, and educational consultants worldwide to help international students find the right program, admission, getting a visa, moving, accommodation, and so on.

We’ll give you all the information you’re going to need to find the university and the course of your dream in any country. યુનિવર્સિટીઓ.ગુરુ is completely free for you to use because we’re funded by universities all over the world.

યુનિવર્સિટીઓ.ગુરુ - તમારા મોબાઇલ ફોનથી આંતરરાષ્ટ્રીય વિદ્યાર્થીઓ માટે વિશ્વની કોઈપણ યુનિવર્સિટીમાં પ્રવેશ

વધુ તકો જોઈએ છીએ? એપ્લિકેશન મેળવો!*

  • બધી યુનિવર્સિટીઓ
  • બધા અભ્યાસક્રમો
  • ઝડપી એપ્લિકેશન
  • ઉપયોગી લેખો
  • વિદ્યાર્થીની સમીક્ષાઓ
  • અને તે પણ વધુ

*ટૂક સમયમાં આવી રહ્યું છે

ગૂગલ પ્લે પર યુનિવર્સિટીઓ.ગુરુ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો Appleપલ સ્ટોર પર યુનિવર્સિટીઓ.ગુરુ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો

કrપિરાઇટ્સ © 2019-2021 યુનિવર્સિટીઓ.ગુરુ.   બધા હકો અમારી પાસે રાખેલા છે.

Universities.guru હવે વેચાણ માટે છે. જો તમને ઈમેલ દ્વારા રસ હોય તો કૃપા કરીને અમારો સંપર્ક કરો: buy@universities.guru